Korzyści
Opole, 01.10.2012.

 

Szanowni Państwo,

                                                                      

Jako Koordynator Projektu pt.:

Pieniądz wirtualny a pieniądz alternatywny

- determinanty rozwoju pieniądza wirtualnego w sferze ekonomii, finansów i prawa oraz jego wpływ na sferę realną gospodarki w latach 2010 – 2015,

realizowanego przez Katedrę Finansów i Rachunkowości Uniwersytetu Opolskiego we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, mam przyjemność zaprezentować Państwu kluczowe założenia ww. projektu.

Przedstawiony projekt realizowany jest w kilku obszarach:

1)   badawczym, w jego ramach prowadzone jest:

· badanie sondażowe wśród użytkowników portali i gier społecznościowych,

· badanie ankietowe wśród autorów i administratorów portali społecznościowych,

· badanie korelacyjne zmierzające do analizy zależności pomiędzy ilością pieniądza wirtualnego a miernikami makroekonomicznymi,

2)  informacyjnym, przeprowadzonym w formie konferencji skierowanej do podmiotów sfery gospodarczej oraz środowiska naukowego, zainteresowanych problematyką wirtualnych światów,

3)  publikacyjnym, w ramach którego opublikowany zostanie raport z przeprowadzonych badań oraz opracowań naukowych uczestników konferencji.

Na uwagę zasługuje interdyscyplinarne podejście Zespołu Projektowego do problematyki wirtualnych światów, niespotykane dotychczas w rozważaniach naukowych. W trakcie paneli dyskusyjnych, projektowanych w ramach konferencji, pod dyskusję poddane zostaną:

1) zagadnienia prawne,

2) zagadnienia finansowe, w tym podatkowe,

3) kwestie ekonomiczne.

Korzyści dla regionu:

·         podkreślenie znaczenia Katedry Finansów i Rachunkowości Wydziału Ekonomicznego UO w polskim środowisku naukowym,

·         transfer wiedzy pomiędzy obszarem nauki a obszarem gospodarczym w zakresie światów wirtualnych,

·         zaznaczenie roli UO na mapie ośrodków badawczo-naukowych w Polsce, 

·  pozyskanie partnerów strategicznych wspólnie realizujących badania, publikację, konferencję,

·         edukacja młodego pokolenia.


Korzyści dla mieszkańców Opola:

·    organizacja wspólnego przedsięwzięcia - Konferencji nt. Rynki Wirtualne ‑ determinanty rozwoju pieniądza wirtualnego w sferze ekonomii, finansów i prawa oraz jego wpływ na sferę realną gospodarki w latach 2010 – 2015,

·         udział w Konferencji osób z różnych środowisk naukowych Polski,

·         możliwość spotkania w trakcie Konferencji z przedstawicielami świata biznesu, zajmującymi się kreowaniem rynków wirtualnych,

· dotarcie do młodej grupy docelowej podczas badania, publikacji, konferencji.


W razie ewentualnych pytań i wątpliwości pozostaję do Państwa dyspozycji.

 

Z góry dziękuję za współpracę.


Z poważaniem,

Koordynator Projektu                                                                     

 

 

dr Tomasz R. Smus, MBA

E: tomasz.smus@uni.opole.plProjekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol