Instrukcja dla autorów artykułuArtykuły po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną opublikowane w specjalnym numerze czasopisma Nauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (8 pkt.).


INSTRUKCJA DLA AUTORÓW ARTYKUŁU

1. Autor przekazuje oryginalną, ostateczną i kompletną wersję artykułu, który nie był wcześniej publikowany w części lub w całości według podanych niżej zasad przygotowywania plików tekstowych, graficznych oraz materiału ilustracyjnego, to znaczy:
 • zapis elektroniczny uwzględniający cały tekst główny, przypisy, bibliografię, indeksy, ostateczny materiał ilustracyjny (rysunki, fotografie) oraz tabele i zestawienia
 • wydruk komputerowy z ciągłą paginacją, tożsamy z zapisem elektronicznym
2. Maszynopis powinien spełniać następujące wymagania:
 • program Word
 • format A4, marginesy: lewy – 2 cm, prawy – 3,5 cm, górny i dolny – po 2,5 cm,
 • czcionka Times New Roman, wielkość 12 pkt, odstępy między wierszami 1,5, wysunięcie (pierwszego wiersza) 0,6 cm, tekst wyjustowany
 • objętość artykułu około 20.000 znaków typograficznych łącznie z przypisami dolnymi
 • należy unikać wyróżnień w tekście
 • powinien zawierać:
 • imię i nazwisko autora (autorów), reprezentowaną instytucję oraz tytuł pracy
 • streszczenie w języku polskim oraz angielskim (samodzielny tekst o objętości do 100 słów, który przeczytany w oderwaniu od reszty pracy ma poinformować o jej zawartości; powinien zawierać takie elementy, jak: sformułowanie celu badawczego, identyfikację obiektu badań, istotę stosowanej metody, najważniejsze wyniki i wnioski) wraz ze słowami kluczowymi (3-5 słów w języku polskim oraz angielskim)
3. Materiał ilustracyjny (tabele, rysunki, wykresy, wzory itp.) powinien spełniać następujące wymagania:
 • wraz z tytułem i źródłem powinien się mieścić w kolumnie tekstowej ustawienie – pionowo
 • kolorystyka czarno-biała, odcienie szarości, tło białe, brak obramowania
 • tekst powinien być pisany czcionką Times New Roman 9 pkt, odstęp pojedynczy
 • linie rysunku (tabeli) zwykłe (1/2 pkt)
 • tytuł i źródło czcionka 9 pkt, odstęp pojedynczy, tytuł przed tabelą (pod rysunkiem), źródło pod tabelą (pod rysunkiem)
 • rysunki powinny być przygotowane w Corelu, Wordzie lub Excelu (z dołączonymi danymi) w formie gotowej do druku z możliwością naniesienia na nich poprawek po redakcji wydawniczej
 • rysunki wykonywane w Wordzie powinny być zgrupowane
 • w wykresach z Excela przy dużej liczbie danych zamiast kolorów należy używać wypełnienia deseniem
 • powinien być zamieszczony w tekście jak najbliżej miejsca powołania się na niego
 • przy każdej cytowanej tabeli oraz rysunku należy podać źródło lub informację „opracowanie na podstawie"
 • do pisania tekstu zawierającego symbole matematyczne i wzory należy zawsze korzystać z edytora równań (dotyczy również oznaczeń zawartych w tekście akapitu, np. „zmienne x i x2 są wówczas równe”).
4. Cytaty
 • źródła należy cytować w języku oryginału, w przypadku alfabetów cyrylickich należy stosować transliterację opracowaną na podstawie polskiej wersji normy międzynarodowej(PN-ISO-9: 2000)
 • opuszczenia w cytowanym tekście należy oznaczyć trzema kropkami w nawiasach klamrowych
 • Umieszczając w artykule rysunki, fotografie, tabele, fragmenty tekstów będących cudzą twórczością autor zobowiązany jest do wyraźnego wskazania źródła nie tylko w wykazie literatury, lecz także w podpisie pod rysunkiem, tabelą, fotografią, reprodukcją itp., a w przypadku cytatu w przypisie.
5. Przypisy
 • należy umieszczać u dołu odpowiednich stron
 • numeracja ciągła
 • tekst przypisu powinien być pisany czcionką Times New Roman 10 pkt, odstęp pojedynczy, wyjustowany
 • mogą być rzeczowe lub bibliograficzne.
 • opis bibliograficzny książki: inicjał imienia (w przypadku inicjałów dwóch imion rozdzielić je jedną spacją) i nazwisko autora, tytuł książki (kursywą), nazwa wydawcy, miejsce i rok wydania, strona.; Przykład: M. Żelazny, Źródłowy sens pojęcia „estetyka”. Rozprawy z historii niemieckiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1994, s. 17-19.
 • w przywołaniu w pracy tylko jednego dzieła autora w przypisie powtórzonym należy stosować zapis z użyciem skrótów op. cit. i ibidem; Przykład: S. Skwarczyńska, Wstęp do nauki o literaturze, t. 3, Warszawa 1965, s. 118-119.; S. Skwarczyńska, op. cit., s. 220-225.; Ibidem, s. 282-290.
 • w przywołaniu w pracy kilku prac jednego autora w przypisach powtórzonych należy podawać skrót dzieła; Przykład: T. Skubalanka, Styl romantyczny, s. 12.; T. Skubalanka, O stylu poetyckim..., s. 16.
 • opis bibliograficzny czasopisma: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, rok wydania, numer zeszytu (lub tomu), strona.; Przykład: M. Solarz, Wykluczenie finansowe jako przejaw nierówności społecznych, "Nauki o Finansach" 2011, nr 2(7), s. 34.; A. Sus, Strategia jako proces dynamiczny, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wrocław 2011, s. 123.
6. Wykaz bibliografii
 • należy umieścić na końcu artykułu
 • pozycje powinny być uporządkowane alfabetycznie według nazwiska, ewentualnie tytułu (przy pracach zbiorowych)
 • w opisie każdej pozycji literatury należy podać: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł pracy (kursywą), nazwę wydawcy, miejsce i rok wydania; Przykład: Przytuła S., Międzynarodowa kadra menedżerska, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • prace zbiorowe (tzn. co najmniej trzech autorów lub pod redakcją naukową) Przykład: Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • powołania na rozdział w pracy zbiorowej: Przykład: Kaliciak Z., Bezrobotni w układzie powiatów, [w:] Rynek pracy województwa dolnośląskiego w latach 1999-2009, red. Z. Hasińska, K. Sipurzyńska-Rudnicka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 • w razie powoływania się na artykuły w czasopismach lub seriach naukowych należy podać: nazwisko i inicjał imienia autora, tytuł artykułu (kursywą), tytuł czasopisma (w cudzysłowie) lub serii naukowej, rok wydania, numer zeszytu (lub tomu); Przykład: Solarz M., Wykluczenie finansowe jako przejaw nierówności społecznych, "Nauki o
 • Finansach" 2011, nr 2(7); Sus A., Strategia jako proces dynamiczny, [w:] Podejście procesowe w organizacjach, red. S. Nowosielski, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 169, Wrocław 2011.
 • tytuły dzieł obcojęzycznych, nazwy wydawcy i miejsca wydania podaje się w języku oryginału, w przypadku alfabetów cyrylickich należy stosować transliterację opracowaną na podstawie polskiej wersji normy międzynarodowej(PN-ISO-9: 2000)

INSTRUKCJA-DLA-AUTOROW-ARTYKULU.pdf
Projekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol