O projekcieCel główny:

·          określenie determinant rozwoju pieniądza wirtualnego w sferze ekonomii, finansów i prawa oraz jego wpływ jego na sferę realną gospodarki w latach 2010 -2015

Cele pośrednie:

·          uzyskanie wyników do opracowań badawczych w zakresie pieniądza wirtualnego i alternatywnego

·          możliwość poznania preferencji płatniczych z wykorzystaniem pieniądza wirtualnego

·          określenie czy pieniądz wirtualny jest nowym zasobem pieniądza, czy może tylko jego nową formą

·          określenie, czy pieniądz wirtualny tworzy dodatkowy pieniądz w gospodarce realnej, a może istnieje tylko w gospodarce wirtualnej

·          określenie źródeł powstawania pieniądza wirtualnego, stopnia i zakresu korzystania z pieniądza wirtualnego

·          określenie możliwości kontroli wartości pieniądza wirtualnego

·          określenie wpływu pieniądza wirtualnego na sferę realną gospodarki

·          analiza SWOT pieniądza wirtualnego w kontekście rozwoju gospodarki i systemu płatniczego

·          określenie ścieżek konwersji pieniądza wirtualnego (na co wymieniany jest pieniądz wirtualny, czy występuje konwersja na gotówkę w jakim stopniu)

·          możliwości zastosowania pieniądza wirtualnego

·          określenie obszarów zysków i strat związanych z używaniem pieniądza wirtualnego

·          określenie kierunków rozwoju pieniądza wirtualnego

·          określenie kosztów utrzymania systemów obsługujących pieniądz wirtualny

·          poznanie wymagań systemów technologicznych obsługujących pieniądz wirtualny

·          określenie wymagań i ograniczeń w używaniu pieniądza wirtualnego

·          wycena wartości pieniądza wirtualnego pozostającego w użyciu przez jednostki fizyczne oraz podmioty prawne, w oparciu o dane uzyskane bezpośrednio od uczestników tego rynku (oferujących i korzystających z usług związanych z wykorzystaniem pieniądza wirtualnego)

·          zdiagnozowanie gotowości klientów i handlowców do akceptowania innowacji w zakresie obrotu pieniądzem wirtualnym w wymianie towarów i usług w Internecie

·          podniesienie, poszerzenie i pogłębienie wiedzy na temat obrotu pieniądzem wirtualnym

·          określenie rozwiązań podatkowych dotyczących transakcji internetowych z udziałem wirtualnych przedmiotów

 

Przedstawiony projekt składa się z kilku części:

·          badawczej, w jej ramach planowane jest przeprowadzenie badania sondażowego wśród użytkowników portali i gier społecznościowych

·          badania ankietowego wśród autorów i administratorów portali społecznościowych

·          badanie korelacyjne dotyczące związku między ilością pieniądza wirtualnego a miernikami makroekonomicznymi

·          informacyjnej, przeprowadzonej w formie konferencji skierowanej do mediów oraz pracowników nauki zainteresowanych problematyką wirtualnych światów

·          publikacyjnej, w ramach której planuje się wydanie raportu z przeprowadzonych badań oraz opracowań naukowych uczestników konferencjiProjekt badawczy nr 2 / 2012 / Katedra Finansów i Rachunkowości UO dofinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego


dol